Opis programa

Program obrazovanja za osposobljavanje za zanimanje Zaštitar/ ka lica i imovine


Opšti ishod: Osposobljavanje polaznika za obavljanje samostalno poslova Zaštitara/ke lica i imovine.

Planira, priprema i izvodi poslove iz djelokruga svog rada,planira i organizuje poslove u skladu sa vrstom i obimom obaveza,pripremi ličnu opremu i tehnička sredstva,primjenjuje ovlašćenja,sagleda stanje i prepozna bezbjedsnosni rizik, opasnost i preduzme mjere za njhovo otklanjanje, u skladu sa svojim nadležnostimadonosi odluke i rješava probleme u domenu svojih nadležnosti,štiti lica i imovinu i objekte koji su mu povjereni i preduzima određene aktivnosti u različitim sistuacijama,vrši uvid i kontrolu izvođenja radova sa aspekta bezbjednosti u objektu, oko objekta,odnosno u njegovoj neposrednoj blizini ,preduzme mjere na ličnoj i kolektivnoj zaštiti i zaštiti na radu,djeluje slučaju požara,elementarnih nepogoda i u vanrednim situacijama,prepozna elemente krivičnog djela ili prekršaja i preduzme potrebne aktivnosti ,ukaže prvu pomoć licima kojima je potreba,upotrebljava vatreno oružje i obezbjeđuje ga nakon upotrebe,priprema potrebne izvještaje i popunjava radnu dokumentaciju, čuva poslovnu tajnu,sarađuje sa policijom i drugim segmentima bezbjednosti, komunicira sa kolegama, klijentima i pretpostavljenima poštuje ljudska prava i slobode i štiti dostojanstvo građana sa kojima komunicira.Trajanje programa obrazovanja: 172 časa

  •  Teorijski dio: 53 časa
  •  Praktični dio: 119 časova


alternative
alternative
<